Research Projects (sponsored by the Japan Foundation)

Research Projects (sponsored by the Japan Foundation)

Research theme Name Term of Reasearch
Research on the establishment of a high quality cold chain network in ASEAN YAMADA Teruki、KAWAKAMI Yoji、TAKAHASHI Yoshie、MATSUSAKA Masafumi、NAKAGAWA Tetsuhiro、FURUTA Kenichi、、SAKAI Keiichi、YAMASHITA Yukio 2021 -
Research and publicize and inform on CO2 reduction efforts in the aviation sector, etc. MATSUSAKA Masafumi、Kurokawa Ryuichi、FUKASAKU Kazuhisa、KASE Masaki、ISHIBE Masashi、TAKAHASHI Yoshie、NOMIYA Masaharu、YASUDA Tomoko、FUJIMAKI Yoshihiro、SAKAI Keiichi、TAKESHIMA Akira 2020 -