Research Projects (sponsored by the Japan Foundation)

Research Projects (sponsored by the Japan Foundation)

Research theme Name Term of Reasearch
Research on the establishment of a high quality cold chain network in ASEAN KANEKO Tadashi、SUZUKI Shinya、TAKAGI Susumu、YAMASHITA Yukio、KUROKAWA Ryuichi、KITADA Jun、SAKAI Keiichi、KAWAKAMI Yoji、NAKAGAWA Tetsuhiro、、TAKAHASHI Yoshie、FURUTA Kenichi、MATSUSAKA Masafumi、YAMADA Teruki 2020 -
Research and publicize and inform on CO2 reduction efforts in the aviation sector, etc. TAKEUCHI Tomohito、KOMAMURA Hiroshi、SUZUKI Shinya、MUROI Toshiaki、KUROKAWA Ryuichi、YANAI Naoko、MATSUZAKA Kanna、FUJIMAKI Yoshihiro、SAKAI Keiichi、FUKASAKU Kazuhisa、TAKESHIMA Akira、ISHIBE Masato、KASE Masaki、TAKAHASHI Yoshie、NOMIYA Masaharu、MATSUSAKA Masafumi、YASUDA Tomoko 2020 -