Board Member

Board of Directors

Haruo Ishida
Atsuko Kanehara
Yumiko Noda
Tetsuya Okuda
Yoshinobu Sato
Kenichi Shoji
Masafumi Shukuri
Noriko Yagasaki
Tetsuo Yai
Norihiko Yamagata
Yumi Yamaguchi
Hirotaka Yamauchi


Auditors

Tatsuhiko Miyazaki
Toru Nabeyama


Board of Trustees

Reiko Akiike
Yoichi Aoyama
Mariko Kawano
Makio Miyagawa
Shigeru Morichi
Hiroshi Ohashi
Keiji Takiguchi
Akihiko Tamura
Ayako Taniguchi